اعلانات Announcements

تقریب سنگ بنیاد جامع مسجد خیرالمدارس ملتان 

13-10-2016 

بروز جمعرات بعد نماز عصر 

جامعہ خیرالمدارس ملتان سے براہ راست سنیے

sang